Statut

Preuzmi

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14), redovna izborna skupština udruge kolekTIRV | Za prava trans, interspolnih i rodno varijantnih osoba održana 28.12.2020. godine, donijela je

Statut udruge kolekTIRV | Za prava trans, interspolnih i rodno varijantnih osoba

1. Opće odredbe

Članak 1.

Pojmovi koji se koriste u ovom Statutu, a koji uobičajeno sadrže rodnu odrednicu (npr. član/članica, administrator/administratorica, likvidator/likvidatorica, itd.) u svakom obliku jednako označavaju sve rodove i spolove.

Članak 2.

Ovim statutom uređuju se:

 • Definicija i načela djelovanja kolekTIRVa
 • Odredbe o nazivu i sjedištu Udruge
 • Odredbe o znaku Udruge
 • Odredbe o pečatu Udruge
 • Odredbe o područjima djelovanja, ciljevima i djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi
 • Odredbe o teritorijalnom djelovanju Udruge
 • Odredbe o tijelima Udruge
 • Odredbe o zastupanju i predstavljanju Udruge
 • Odredbe o članstvu Udruge
 • Odredbe o ustrojstvenim oblicima
 • Odredbe o imovini
 • Odrede rješavanju sporova i sukoba interesa unutar Udruge
 • Odredbe o prestanku postojanja Udruge

2. Naziv i sjedište kolekTIRVa

Članak 3.

Puni naziv Udruge je: kolekTIRV | Za prava trans, interspolnih i rodno varijantnih osoba

Skraćeni naziv Udruge glasi: kolekTIRV

Uz naziv na hrvatskom jeziku Udruga rabi i naziv na engleskom jeziku koji glasi: kolekTIRV | For the rights of trans, intersex and gender variant persons

Članak 4.

Sjedište Udruge je u Zagrebu.

Odluku o promjeni adrese sjedišta Udruge donosi Skupština.

3. Logotip i pečat kolekTIRVa

Članak 5.

Logotip kolekTIRVa sastoji se od šest koncentričnih nepravilnih kružnica različitih boja.

Odluku o izmjeni logotipa donosi Skupština.

Članak 6.

Pečat Udruge pravokutnog je oblika, dimenzija 47 x 18mm. Na pečatu je prikazan logotip Udruge opisan u Članku 5. ovog Statuta i skraćeni naziv Udruge.

Pečat čuvaju i ovlaštene su koristiti Izvršne_i koordinatori_ce i druge_ičlanice_ovi Udruge koje ovlasti Skupština.

4. Definicija i načela djelovanja kolekTIRVa

Članak 7.

kolekTIRV je trans-feministička, antifašistička, nehijerarhijska organizacija koja se zalaže za solidarnost za LGBTIQ zajednicu, a protivi nasilju i diskriminaciji protiv trans, interspolnih i rodno varijantnih osoba. kolekTIRV se zalaže za slobodno, pravedno i solidarno društvo u kojem je pravo na samoodređenje roda i spola temeljna vrijednost.

Članak 8.

kolekTIRV radi i djeluje po načelu demokratskog odlučivanja. Unutarnji ustroj Udruge mora biti zasnovan na načelima demokratskog zastupanja i demokratskog načina očitovanja volje članstva.

Članak 9.

Udruga djeluje po načelu javnosti rada i transparentnosti što se ostvaruje redovnim obavješćivanjem članstva Udruge i šire javnosti o radu tijela Udruge te redovnim i transparentnim izlaganjem financijskih i drugih izvješća i zapisnika putem Registra neprofitnih organizacija i Registra udruga.

Javnost se može isključiti sa sjednica tijela Udruge zbog zaštite osobnih podataka članova_ica Udruge ili drugih osoba.

Članak 10.

Djelovanje Udruge zasniva se na načelu neovisnosti. Skupština kolekTIRVa samostalno utvrđuje područje djelovanja, ciljeve i djelatnosti, unutarnji ustroj te samostalno obavlja djelatnosti koje nisu u suprotnosti s temeljnim vrijednostima Ustava Republike Hrvatske i zakonom.

Članak 11.

Udruga je utemeljena na načelu neprofitnosti, što znači da nije osnovana sa svrhom stjecanja dobiti, ali može obavljati gospodarsku djelatnost sukladno zakonu i ovom Statutu.

Članak 12.

Djelovanje Udruge temelji se na načelu slobodnog sudjelovanja u javnom životu, što znači da kolekTIRV slobodno sudjeluje u razvoju, praćenju, provođenju i vrednovanju javnih politika, kao i oblikovanju javnog mnijenja te izražava svoja stajališta, mišljenja i poduzima inicijative o pitanjima od svog interesa.

5. Područja djelovanja

Članak 13.

kolekTIRV svojim aktivnostima doprinosi u sljedećim područjima:

 • Zaštita i promicanje ljudskih prava trans, interspolnih i rodno varijantnih osoba
 • Zaštita i promicanje jednakosti i ravnopravnosti
 • Borba protiv nasilja nad trans, interspolnim i rodno varijantnim osobama
 • Borba protiv diskriminacije trans, interspolnih i rodno varijantnih osoba
 • Promicanje mentalnog zdravlja LGBTIQ osoba
 • Odgoj i obrazovanje djece i mladih
 • Promocija i produkcija LGBTIQ kulture te različitih LGBTIQ kulturnih praksi
 • Promicanje i razvoj volonterstva
 • Međunarodna razvojna suradnja
 • Srodna područja

6. Ciljevi i djelatnosti

Članak 14.

Glavni cilj kolekTIRVa je promicanje i zaštita ljudskih prava trans, interspolnih i rodno varijantnih (TIRV) osoba, uključujući djecu i mlade, dekonstrukcija cisnormativnosti, rodne binarnosti, patrijarhata i heteronormativnosti, kao i sljedeći specifični ciljevi:

 • promicanje i zaštita prava TIRV osoba na društvenoj razini
 • zauzimanje za individualnu dobrobit, pravo izbora i samoodređenja, te opće dobro TIRV osoba
 • osnaživanje, osvješćivanje, educiranje i kapacitiranje Udruge i TIRV populacije diljem zemlje
 • eliminacija nasilja, diskriminacije i višestruke diskriminacije nad TIRV osobama, te postizanje da su TIRV osobe poštovane u društvu do te mjere da se osjećaju ugodno biti vidljive u svakodnevnom životu.
 • kolekTIRV, sukladno ciljevima, djeluje na području ljudskih prava.

Članak 15.

U svrhu ostvarivanja ciljeva propisanih člankom 14., Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti:

 • Praćenje i predlaganje zakonskih i medicinskih praksi i rješenja temeljenih na načelima ljudskih prava, a koje se tiču trans, interspolnih i rodno varijantnih osoba
 • Podržavanje i sudjelovanje u organiziranju javnih okupljanja trans, interspolnih i rodno varijantnih osoba u Republici Hrvatskoj i inozemstvu u svrhu promicanja vidljivosti trans, interspolnih i rodno varijantnih osoba i zagovaranja njihovih ljudskih prava
 • Suzbijanje diskriminacije i nasilja protiv trans, interspolnih i rodno varijantnih osoba
 • Javno zagovaranje i promicanje prava trans, interspolnih i rodno varijantnih osoba s ciljem postizanja društvene i političke promjene
 • Unapređenje demokratskih institucija društva i vladavine prava zagovaranjem te umrežavanjem s organizacijama civilnog društva i provedbom zajedničkih aktivnosti
 • Provođenje programa psiho-socijalne podrške za trans, interspolne i rodno varijantne osobe i njihove bližnje, kao i drugih socijalnih djelatnosti
 • Prikupljanje i pružanje humanitarne pomoći sukladno Zakonu o humanitarnoj pomoći
 • Programi za trans, interspolnu i rodno varijantnu djecu i mlade
 • Edukacije za trans, interspolne i rodno varijantne osobe, kao i za opću i stručnu javnost
 • Istraživanja koja se tiču društvenog, političkog i kulturnog položaja trans, interspolnih i rodno varijantnih osoba, s posebnim osvrtom na njihova iskustva i potrebe
 • Priprema, izdavanje i distribuiranje knjiga, časopisa, novina, brošura i drugih publikacija
 • Izdavanje i održavanje internetskih stranica kolekTIRVa kao i drugih internetskih portala i društvenih mreža te ostalih multimedijalnih platformi
 • Poticanje razvoja socijalnog poduzetništva
 • Stvaranje i poticanje uporabe rodno neutralnog jezika u praksi
 • Surađivanje s domaćim i međunarodnim organizacijama, udrugama, mrežama i pojedincima_kama koje_i se bave istim ili sličnim pitanjima radi osnaživanja nacionalnog i međunarodnog pokreta za prava trans, interspolnih i rodno varijantnih osoba
 • Razvoj i povećanje kapaciteta organizacije
 • Senzibilizacija javnosti o trans, interspolnim i rodno varijantnim temama: detabuiziranje i povećanje vidljivosti, socijalno uključivanje trans, interspolnih i rodno varijantnih osoba u javni život, oblikovanje afirmativnih stavova o trans, interspolnoj i rodno varijantnoj populaciji kroz pozitivnu medijsku prisutnost
 • Prilikom ostvarivanja svojih ciljeva, kolekTIRV se neće uključivati u predizborne političke kampanje, prikupljati sredstva za kandidate_kinje, za financiranje političkih stranaka ili nezavisnih kandidata_kinja, niti će se kroz svoje djelovanje zalagati za bilo koju političku stranku ili nezavisnog_u kandidata_kinju.
 • Promicanje i produkcija LGBTIQ kulture te različitih LGBTIQ kulturnih praksi kulture kroz organiziranje i podržavanje različitih kulturnih događanja.

7. Teritorijalno djelovanje Udruge

Članak 16.

kolekTIRV djeluje na području Republike Hrvatske.

Svoje djelatnosti Udruga može ostvarivati i u drugim državama isključivo prema pravu države u kojoj se djelatnost ostvaruje, a u suradnji s domaćim i/ili međunarodnim organizacijama.

8. Osiguravanje javnosti djelovanja

Članak 17.

Djelatnosti koje kolekTIRV provodi u svrhu ostvarivanja ciljeva su javne.

Pristup javnosti biti će ograničen ako se radi o klasificiranom podatku ili je informacija i/ili podatak zaštićen zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

Članak 18.

Javnost rada kolekTIRVa osigurava se:

 • objavljivanjem ovog Statuta i drugih akata na internetskim stranicama kolekTIRVa,
 • izvještavanjem i napisima u tisku i drugim oblicima javnog priopćavanja,
 • objavljivanjem periodičnih, godišnjih i drugih narativnih i financijskih izvještaja,
 • na druge prikladne načine.

Članak 19.

U ime kolekTIRVa u javnosti mogu istupati Izvršne_i koordinatori_ce te druge osobe koje ovlaste Izvršni_e koordinatori_ce ili Skupština.

Neovlašteno istupanje u javnosti predstavlja povredu obveza članova_ica kolekTIRVa, odnosno, na odgovarajući način, povredu radnog odnosa.

9. Tijela kolekTIRVa

Članak 20.

Tijela kolekTIRVa su:

 • Skupština
 • Izvršni_e koordinatori_ce

Članak 21.

Mandat članicama_ovima tijela kolekTIRVa prestaje:

 • Prestankom članstva u kolekTIRVu kako je određeno ovim Statutom
 • Ostavkom na dužnost
 • Razrješavanjem s dužnosti

Članak 22.

Skupština kolekTIRVa najviše je tijelo upravljanja kojeg čine sve redovne članice Udruge.

Skupština se sastaje prema potrebi, a najmanje jednom godišnje.

Redovna sjednica Skupštine održava se najmanje jednom godišnje, u pravilu u prvom kvartalu kalendarske godine.

Sjednicu Skupštine sazivaju Izvršne_i koordinatori_ce. U odluci o sazivanju Skupštine Izvršnie koordinatori_ce utvrđuju dnevni red sjednice te dan i mjesto održavanja sjednice, a poziv su dužne dostaviti članstvu najmanje deset dana prije sazivanja sjednice.

Izvršni_e koordinatori_ce su dužni_e sazvati Skupštinu kada to zatraži najmanje četvrtina članstva Skupštine. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji_ce su obvezne_i predložiti dnevni red sjednice te pismeno obrazložiti razlog za sazivanje Skupštine. Ako Izvršni_e koordinatori_ce ne sazovu sjednicu Skupštine u roku 15 dana od dana dostave zahtjeva iz prethodne rečenice, sazvat će je predlagatelji_ce (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda te mjesto i dan održavanja sjednice).

U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, Skupštinu Udruge saziva zadnja osoba za zastupanje upisana u Registar udruga ili najmanje tri člana_ice Udruge, koji_e su upisani_e u popis članstva prije isteka mandata tijelima Udruge.

Skupštinu facilitira jedan_na od Izvršnih koordinatora_ica i/ili osoba koju Izvršni_e koordinatori_ce imenuju. U slučaju odsutnosti Izvršnih koordinatora_ica i/ili osobe imenovane za facilitiranje, Skupština će na početku sjednice javnim glasovanjem odrediti jednu do dvije zamjenske osobe koje će facilitirati sjednicu.

O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Udruge.

Izvršni_e koordinatori_ce potpisuju zapisnik sjednice, odluke i druge akte usvojene na sjednici. Zapisničar_ka supotpisuje zapisnik sjednice.

Izvršni_e koordinatori_ce mogu organizirati elektroničko glasanje o odlukama i izborima Skupštine paralelno s glasanjem Skupštine. U tom slučaju svi relevantni materijali moraju biti dostupni elektronički. Rok za elektroničko glasanje ne smije biti nakon glasanja Skupštine. U slučaju kada je organizirano i elektroničko glasanje, na sjednici Skupštine mora biti nazočna minimalno četvrtina članstva te se u tom slučaju dnevni red ne može mijenjati na sjednici Skupštine. Izvršni_e koordinatori_ce vode evidenciju o elektroničkom glasanju čiji rezultati se čuvaju uz zapisnik o radu sjednice.

Skupština punovažno odlučuje ako zasjedanju prisustvuje natpolovična većina svih članova_ica Skupštine. Ako u dogovoreno vrijeme i mjesto Skupštine ne prisustvuje natpolovična većina svih članova_ica Skupštine, nakon 30 minuta Skupština može odlučivati punovažno, bez obzira na broj nazočnih članova_ica. Ova odredba se ne odnosi na situacije kada je organizirano i elektroničko glasanje.

Skupština donosi odluke natpolovičnom većinom glasova svih članica_ova koje_i su glasovale_i, osim kada je ovim Statutom naznačena posebna većina.

Članak 23.

Skupština kolekTIRVa:

 • Usvaja statut i njegove izmjene i dopune
 • Bira i razrješava Izvršne koordinatore_ice
 • Utvrđuje poslovne politike Udruge
 • Usvaja završni račun Udruge
 • Usvaja plan rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
 • Odlučuje o organizacijskim i statusnim promjenama i prestanku rada Udruge
 • Odlučuje o prigovorima protiv odluka Izvršnih koordinatora_ica i drugih aspekata djelovanja Udruge
 • Odlučuje o primanju novih članova_ica u Udrugu
 • Odlučuje o isključivanju iz članstva Udruge
 • Odlučuje o promjeni adrese sjedišta Udruge
 • Odlučuje o politici zapošljavanja u Udruzi
 • Donosi odluke o imenovanju i opozivu likvidatora_ice Udruge koji_a može i ne mora biti član_ica Udruge.
 • Obavljanje svih drugih poslova neophodnih za nesmetan rad Udruge
 • Obavljanje svih drugih poslova propisanih ovim Statutom ili drugim aktima kolekTIRVa za koje nije utvrđena nadležnost drugih tijela Udruge

Članak 24.

Izborno tijelo kolekTIRVa su Izvršni_e koordinatori_ce kojih može biti minimalno 2, a maksimalno 5, uz uvjet da dobije natpolovičnu većinu glasova Skupštine.

Članovi_ice izbornih tijela imaju individualni mandat u trajanju od dvije godine s mogućnošću neograničenog reizbora.

Članak 25.

Izvršni_e koordinatori_ce koordiniraju rad Udruge između dvije sjednice Skupštine.

Članak 26.

Izvršni_e koordinatori_ce imaju sljedeće ovlasti i dužnosti koje ispunjavaju u bliskoj suradnji sa osobama koje rade u Udruzi:

 • Koordiniranje izvršavanja odluka Skupštine
 • Odlučivanje o raspodjeli i ulaganju prikupljenih sredstava, u skladu s usvojenim financijskim i strateškim planom
 • Određivanje osnovne uređivačke orijentacije glasila čiji je Udruga nakladnik
 • Koordiniranje donošenja ili usuglašavanja internih pravilnika
 • Koordiniranje izrada politika Udruge
 • Ostvarenje strateške suradnje s drugim domaćim i međunarodnim organizacijama
 • Donošenje izvršnog plana rada temeljem usvojenog strateškog i financijskog plana
 • Podnošenje polugodišnjih i godišnjih narativnih i financijskih izvještaja o radu Skupštini
 • Predlaganje strateškog plana i drugih strateških dokumenata Skupštini
 • Pripremanje nacrta Statuta i drugih akata
 • Sazivanje sjednica Skupštine, predlaganje dnevnog reda i pripremanje materijala o kojima Skupština raspravlja
 • Razvijanje i vođenje svakodnevnog poslovanja
 • Nadziranje i osiguravanje urednog financijskog poslovanja
 • Namicanje institucionalnih sredstava i nadziranje namicanja programskih sredstava za organizaciju (dužni_e reagirati u kriznim situacijama)
 • Rad na razvoju organizacije i njenih kapaciteta
 • Rad na razvoju ljudskih resursa organizacije
 • Definiranje, razvijanje i postavljanje programske cjeline i pripadajućih timova, radnih grupa, programskih savjeta i sličnoga
 • Praćenje događaja u zemlji i svijetu vezanih uz rad Udruge
 • Izrađivanje plana namicanja sredstava
 • Izrađivanje plana komunikacije
 • Podržavanje i supervizija rada osoba koje rade u Udruzi
 • Osiguravanje sustavnog rada Udruge
 • Usmjeravanje izrade i provedbe strategije zagovaranja Udruge
 • Usmjeravanje izrade i uspostavljanja strategije suradnje i solidarnosti i rada na umrežavanju
 • Koordiniranje osnaživanja i uključivanja zajednice i pružanja podrške zajednici
 • Odobravanje izjava za javnost u ime Udruge
 • Praćenje i nadziranje programskog poslovanja Udruge
 • Obavljanje svih drugih poslova neophodnih za nesmetan rad organizacije
 • Obavljanje svih drugih poslova propisanih ovim Statutom ili drugim aktima kolekTIRVa

Članak 27.

U slučaju da jedna_an od Izvršnih koordinatorica_e nije u mogućnosti obavljati jednu ili više od svojih dužnosti, druge_i Izvršne_i koordinatori_ce preuzimaju sve navedene dužnosti i odgovornosti po dogovoru.

Članak 28.

Izvršne koordinatore_ice Udruge Skupština može razriješiti i prije isteka vremena na koje su izabrani_e ukoliko prekorače svoja ovlaštenja ili ne izvršavaju savjesno povjerene im obveze. Ukoliko razrješava bilo kojeg_u Izvršnog_u koordinatora_icu prije isteka vremena na koje je izabran_a, Skupština odmah bira novog_u s punim mandatom.

Bilo koji_a Izvršni_a koordinator_ica može zatražiti svoje razrješenje prije isteka mandata na koji je izabran_a, s time da je dužan_na obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sljedećoj sjednici, koju barem jedan_na Izvršni_a koordinator_ica mora sazvati najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva.

10. Članstvo u kolekTIRVu

Članak 29.

Članstvo u kolekTIRVu je dobrovoljno.

Svaka maloljetna osoba s navršenih 14 godina starosti s pisanom suglasnosti roditelja_ice ili skrbnika_ce, punoljetna osoba lišena poslovne sposobnosti (uz suglasnost skrbnika_ce, ili zakonske_og zastupnika_ce), i punoljetna, poslovno sposobna osoba bilo kojeg državljanstva (ili bez državljanstva) može postati članom_icom Udruge pod jednakim uvjetima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Članak 30.

Prilikom odlučivanja o prijemu u članstvo zabranjuje se stavljanje u nepovoljan položaj bilo koje osobe na osnovi rodnog ili spolnog identiteta, rodnog izražavanja, spolnih karakteristika, spolne orijentacije, rase ili etničke pripadnosti ili boje kože, jezika, vjere, nacionalnog ili socijalnog podrijetla, imovinskog stanja, članstva u sindikatu, obrazovanja, društvenog položaja, bračnog ili obiteljskog statusa, dobi, zdravstvenog stanja, invaliditeta ili genetskog nasljeđa u skladu sa zakonom.

Članak 31.

Uvjeti za primanje fizičke osobe u članstvo kolekTIRVa:

 • da prihvaća ciljeve utvrđene ovim Statutom,
 • da prihvaća Statut kolekTIRVa,
 • da podržava viziju, misiju, vrijednosti i politike kolekTIRVa,
 • da se svojim sadašnjim djelovanjem ili postupcima, kao i svojim djelovanjem ili postupcima u godini koja prethodi iskazivanju želje za pristupanje u članstvo Udruge, nije ogriješila o univerzalne vrijednosti ljudskih prava i osnovnih sloboda, o ciljeve, viziju, misiju, vrijednosti i politike kolekTIRVa.

Članak 32.

Članom_icom kolekTIRVa može se postati nakon ispunjenja obrasca za pristupanje članstvu kolekTIRVa na osnovu kojeg Skupština odlučuje o primanju u članstvo. Članom_icom se može postati i po preporuci barem jednog_e Izvršnog_e koordinatora_ice ili člana_ice Skupštine. Odluku o primanju u članstvo i u ovom slučaju donosi Skupština.

Članak 33.

Svi_e članovi_ice su obvezni_e imati aktivni račun elektroničke pošte na koji će primati pozive na Skupštinu, prigovore Skupštini, i sve ostale obavijesti za članove_ice Udruge. U slučaju promjene adrese elektroničke pošte, član_ica je dužan_na obavijestiti Izvršne koordinatorice_e o promjeni najkasnije sedam dana nakon promjene adrese elektroničke pošte.

Članak 34.

Prava članova_ica kolekTIRVa su:

- birati i biti biran_a u tijela kolekTIRVa u skladu s ovim Statutom,

- predlagati kandidate_kinje za članove_ice tijela kolekTIRVa,

- razmatrati i ocjenjivati rad tijela kolekTIRVa,

- pokretati pitanje odgovornosti i opoziva tijela kolekTIRVa,

- biti pravovremeno informiran_a o aktivnostima kolekTIRVa,

- sudjelovati u radu kolekTIRVa,

- dobiti zaštitu u slučaju ugroženosti svojih osnovnih prava zbog članstva u kolekTIRVu ili angažiranju u aktivnostima kolekTIRVa,

- ostvarivati druga prava predviđena ovim Statutom i drugim aktima kolekTIRVa.

Članak 35.

Obveze članova_ica kolekTIRVa su:

- poštivanje Statuta i drugih akata kolekTIRVa,

- zalaganje za ostvarivanje ciljeva kolekTIRVa,

- sudjelovanje u provođenju djelatnosti i aktivnosti kolekTIRVa u skladu s mogućnostima,

- plaćanje članarine,

- štićenje i promoviranje interesa te čuvanje i unaprjeđivanje ugleda kolekTIRVa,

- prisustvovanje sastancima tijela kolekTIRVa kojih je član_ica.

Članak 36.

Članovi_ice kolekTIRVa odgovorne_i su za:

 • savjesno postupanje s materijalnom i financijskom imovinom kolekTIRVa,
 • pravovremeno, savjesno i točno izvršavanje preuzetih obveza,
 • čuvanje poslovne tajne kolekTIRVa.

Članak 37.

Član_ica koja_i prethodna 3 mjeseca nije učestvovala_o u aktivnostima niti prisustvovala_o sastancima kolekTIRVa te se ne odaziva na poruke od strane Skupštine ili Izvršnih koordinatora_ica prestaje biti član_ica.

Osobe će o prestanku statusa članstva biti obaviještene najmanje 7 dana prije prestanka statusa.

Članak 38.

Popis članstva vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, te datumu prestanka članstva u Udruzi.

Članak 39.

Poslovna tajna za potrebe ovog Statuta su sve informacije koje se odnose na kolekTIRV i njegovo poslovanje, osim informacija koje su redovno dostupne javnosti, koje je član_ica saznao_la od drugih članova_ica, tijela, radnika_ca ili suradnika_ca kolekTIRVa za vrijeme članstva u kolekTIRVu ili do kojih je sam_a došao_la u vršenju svoje izabrane dužnosti ili tijekom provođenja aktivnosti, odnosno u širem smislu i podaci o djelovanju kolekTIRVa čije bi priopćenje trećoj osobi moglo nanijeti štetu interesima i poslovnom ugledu kolekTIRVa.

Ovakve informacije ne smiju se brisati, otkrivati, priopćavati i razmjenjivati na bilo koji način s pravnim ili fizičkim osobama izvan kolekTIRVa, pod prijetnjom materijalne i kaznene odgovornosti.

Članak 40.

Skupština određuje iznose, načine i intervale u kojima se plaća članarina.

Skupština određuje uvjete pod kojim odlučuje o pojedinim zahtjevima za oslobođenje plaćanja članarine ili smanjenje iznosa članarine.

Skupština može donijeti odluku kojom privremeno izvan snage stavlja odredbu ovog Statuta o plaćanju članarine.

Članak 41.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • istupanjem
 • zbog neaktivnosti, kako je opisano u članku 37. ovog Statuta
 • odlukom Skupštine

Skupština može donijeti odluku iz prethodnog stavka zbog kršenja ili neizvršavanja obveza ili odgovornosti članstva sukladno ovom Statutu.

11. Zastupanje i predstavljanje kolekTIRVa

Članak 42.

Osoba ovlaštena za zastupanje kolekTIRVa može biti samo punoljetna, poslovno sposobna osoba ako joj poslovna sposobnost nije oduzeta u dijelu sklapanja pravnih poslova.

Članak 43.

Udrugu zastupaju najmanje dva_ije Izvršna_e koordinatora_ice. Ako Izvršnih koordinatora_ica ima više od 2, sporazumno se dogovaraju između sebe koje_a minimalno 2 Izvršne_a koordinatorice_a će biti ovlaštene_i za zastupanje. Skupština može ovlastiti i druge osobe u članstvu Udruge za zastupanje. Osobe koje zastupaju Udrugu su odgovorne za zakonitost rada Udruge.

Članak 44.

U poslovima zastupanja kolekTIRVa, osoba ovlaštena za zastupanje dužna je postupati sukladno odlukama Skupštine.

Članak 45.

kolekTIRV mogu uz osobe ovlaštene za zastupanje predstavljati i druge osobe koje za to ovlaste Izvršni_e koordinatori_ce.

Članak 46.

Osobe ovlaštene za zastupanje kolekTIRVa:

 • odgovaraju za zakonitost rada kolekTIRVa,
 • vode poslove na odgovarajući način u skladu s odlukama tijela kolekTIRVa,
 • odgovorne su za podnošenje prijedloga godišnjih financijskih izvješća Skupštini kolekTIRVa,
 • dostavljaju zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
 • sklapaju ugovore i poduzimaju druge pravne radnje u ime i za račun kolekTIRVa,
 • obavljaju i druge poslove u skladu sa zakonom, ovim Statutom i drugim aktima kolekTIRVa.

12. Udruživanje kolekTIRVa s drugim udrugama

Članak 47.

kolekTIRV se može udružiti u savez, zajednicu, mrežu, koordinaciju ili drugi oblik udruživanja, neovisno o području svoga djelovanja, i slobodno utvrđivati naziv tog oblika udruživanja u dogovoru s udrugama udružiteljima_cama.

Takav oblik udruživanja može imati svojstvo pravne osobe o čemu se donosi odluka u dogovoru s udrugama udružiteljicama.

kolekTIRV se može učlaniti u međunarodne i domaće udruge i druge organizacije.

13. Rješavanje sporova i sukoba interesa

Članak 48.

U slučaju potrebe, sporovi i sukobi interesa rješavaju se putem medijacije uz pomoć nezavisnog_e posrednika_ce kojeg_u bira Skupština. Medijaciju je nužno organizirati ukoliko to zatraži barem četvrtina članstva.

U slučaju da član_ica Udruge grubo prekrši odredbe Statuta, ugrozi ugled ili sigurnost Udruge i njenih članova_ica, ili zloupotrijebi status članstva u Udruzi, Skupština može donijeti odluku o pokretanju sudske tužbe pri nadležnom općinskom Sudu.

14. Imovina i financiranje

Članak 49.

Imovinu Udruge čine:

 • novčana sredstva
 • nekretnine
 • pokretne stvari i druga imovinska prava

Članak 50.

Udruga je neprofitna organizacija. Novčana sredstva za rad ostvaruje putem članarina, donacija pojedinaca_ki i organizacija iz zemlje i inozemstva, sponzorstvom fizičkih i pravnih osoba iz zemlje i inozemstva, dotacijama iz državnog proračuna, proračuna grada i županija, od priloga i poklona iz zemlje i inozemstva, obavljanjem svojih djelatnosti, kao i drugih načina u skladu sa zakonom, prihodima od imovine i imovinskih prava u skladu sa zakonom.

Sva ostvarena dobit koristi se isključivo za ostvarivanje ciljeva Udruge.

Članak 51.

U slučaju da se Udruga odluči baviti određenom gospodarskom djelatnosti u svrhu unapređenja ostvarivanja ciljeva Udruge dužna je iste propisati Statutom i u zakonski određenom roku podnijeti zahtjev za upis promjena u Registar udruga Republike Hrvatske i upisati promjenu u Registar neprofitnih organizacija.

Članak 52.

Cjelokupno financijsko poslovanje kolekTIRVa vodi se sukladno pozitivnim propisima na osnovu odluka nadležnih tijela Udruge.

Članak 53.

U slučaju prestanka postojanja a nakon namirenja vjerovnika_ca i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, preostala financijska sredstva, imovina i vlasnička prava kolekTIRVa po odluci Skupštine prelaze u vlasništvo jedne ili više neprofitnih, dobrotvornih, nestranačkih, nezavisnih, dobrovoljnih udruga, ustanova ili zaklada koje imaju slične statutarne ciljeve za potrebe njihovih društveno korisnih ili dobrotvornih aktivnosti sličnih aktivnostima Udruge.

Članak 54.

Skupština ne može imovinu kolekTIRVa dijeliti svojim osnivačima_cama, članovima_icama, osobama ovlaštenim za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama (osobe koje su bračni_a ili izvanbračn_a drug_žica, životni_a partner_ica ili neformalni_a životni_a partner_ica, srodnici_e po krvi u uspravnoj lozi, braća, sestre, skrbnik_ca te posvajatelj_ica, posvojenik_ca te ostale fizičke i pravne osobe koje se prema drugim osnovama i okolnostima opravdano mogu smatrati interesno povezanim s osnivačima_cama, članovima_icama kolekTIRVa, osobama ovlaštenim za zastupanje ili zaposlenima).

Članak 55.

Financijska sredstva koja su ostvarena iz javnih izvora u smislu odredbi članka 32. Zakona se u slučaju prestanka rada kolekTIRVa moraju vratiti u proračun iz kojeg su financijska sredstva ostvarena.

15. Statusne promjene kolekTIRVa

Članak 56.

Statusne promjene su promjene pravnog položaja kolekTIRVa izvršene na osnovu odluke Skupštine u skladu s ovim Statutom i Zakonom. Pod statusne promjene se podrazumijeva pripajanje, spajanje i podjela kolekTIRVa.

Članak 57.

Odluku o statusnim promjenama kolekTIRVa donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova.

16. Prestanak rada kolekTIRVa

Članak 58.

Udruga prestaje s radom odlukom Skupštine ili iz drugih razloga propisanih Zakonom.

Članak 59.

Odluku o prestanku postojanja kolekTIRVa donosi Skupština tročetvrtinskom većinom glasova.

Članak 60.

Po odluci iz prethodnog članka, u slučaju prestanka djelovanja kolekTIRVa pokreće se likvidacijski postupak sukladno Zakonu.

Članak 61.

Pokretanjem postupka likvidacije prestaju ovlaštenja tijela kolekTIRVa i osoba ovlaštenih za zastupanje.

Članak 62.

Likvidacijski postupak vodi likvidator_ica kolekTIRVa, sukladno Zakonu.

Likvidator_ica kolekTIRVa je fizička ili pravna osoba koju imenuje i opoziva Skupština na prijedlog Izvršnih koordinatora_ica i koja zastupa kolekTIRV u postupku likvidacije.

Likvidator_ica ne mora biti član_ica kolekTIRVa.

Članak 63.

Skupština može opozvati likvidatora_icu kolekTIRVa i imenovati novu_og na prijedlog Izvršnih koordinatora_ica ili po zahtjevu za razrješenjem dužnosti likvidatora_ice kolekTIRVa kojeg Izvršnim koordinatorima_cama podnosi sam_a likvidator_ica.

17. Postupak promjene Statuta

Članak 64.

Promjene Statuta kolekTIRVa su izmjene, dopune i donošenje novog Statuta.

Članak 65.

Ovlašteni_e predlagatelji_ce promjena Statuta su Izvršni_e koordinatori_ce i trećina članstva kolekTIRVa.

Članak 66.

Promjene Statuta usvaja Skupština dvotrećinskom većinom glasova nazočnih članova_ica.

18. Završne odredbe

Članak 67.

Za tumačenje ovog Statuta nadležni_e su, u prvoj instanci, Izvršne_e koordinatori_ce te, u drugoj i konačnoj instanci, Skupština.

Članak 68.

Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut udruge kolekTIRV usvojen na Skupštini 12.03.2016.. godine i ovjeren od Gradskog ureda za opću upravu grada Zagreba.

Članak 69.

Ovaj Statut stupa na snagu odmah po usvajanju.

U Zagrebu, 28.12.2020.

Asmira Topal,

Izvršni_a koordinator_ica

crossmenu