Projektni sažetak "Uz dugine boje do mentalnog zdravlja"

29. lis 2022.

NAZIV PROJEKTA: Uz dugine boje do mentalnog zdravlja

NOSITELJ PROJEKTA: Udruga za unaprjeđenje mentalnog zdravlja Vrapčići 

VRIJEME PROVEDBE PROJEKTA: 1.10.2022. - 31.12.2023. (15 mjeseci)

VRIJEDNOST PROJEKTA: 82.095,79 EURA

PROJEKTNI SAŽETAK:

Ovim projektnim prijedlogom želimo osnažiti pružatelje psihosocijalnih usluga i savjetovanja za rad sa LGBTIQ populacijom, a kroz osnivanje platforme za pružanje podrške LGBITQ osobama postaviti temelje za razvoje sadržaja i usluga za ovu ugroženu, nevidljivu i diskriminiranu skupinu u našem društvu.

Prema podacima Europske agencije za ljudska prava, 60% LGBTIQ osoba u Hrvatskoj se osjetilo diskriminirano ili stigmatizirano zbog svoje seksualne orijentacije. U pitanju je skupina koja u društvu uživa lošiji status te ne posjeduje puno moći. Veliki je postotak javnosti koji je spreman diskriminirati druge na temelje njihove seksualne orijentacije. Očekivano je da će LGBTIQ osobe u našem društvu biti izložene situacijama nasilja i diskriminacije, odnosno velikom riziku od manjinskog stresa što će se loše odraziti na kvalitetu njihovog života i razvijanju trajnih psihosocijalnih poteškoća. Iako u RH postoje brojne udruge i LGBTIQ pokret je relativno razgranat, na području istočne Hrvatske (Slavonija) ne postoji niti jedna udruga, pokret ili pak usluga koja se bavi zaštitom LGBITQ osoba koje su ovom dijelu Hrvatske izložene nasilju i diskriminaciji. LGBTIQ osobe su nevidljive u društvu, skrivaju svoje identitete, a uz izraženo nasilje i diskriminaciju, gube samopoštovanje što dovodi do razvoja psihosocijalnih poteškoća.

CILJEVI:

  1. Osnažiti pružatelje usluga psihosocijalne podrške i savjetovanja za rad s LGBTIQ+ osobama
  2. Izraditi protokol za postupanje sa LGBTIQ+ osobama koji će imati multiplicirajući učinak na sve druge institucije koje se bave pružanjem psihosocijalne podrške
  3. Senzibilizirati širu javnost o problemima LGBTIQ+ osoba i o njihovim pravima
  4. Pružanje psihosocijalne i pravne podrške LGBTIQ+ osobama

PARTNERI: 

1. FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold // The Norwegian Organisation for Sexual and Gender Diversity

2. kolekTIRV | Za prava trans, interspolnih i rodno varijantnih osoba

3. Informativno pravni centar Slavonski Brod

4. F.O.R.T.E.S.- Centar za demokratski razvoj i inkluziju

Projekt "Uz dugine boje do mentalnog zdravlja" je podržan kroz Fond za aktivno građanstvo, sredstvima Islanda, Lihtenštajna i Norveške u okviru EGP grantova.

Projektni sažetak "Uz dugine boje do mentalnog zdravlja"
Projektni sažetak "Uz dugine boje do mentalnog zdravlja"

PROJECT NAME: With rainbow colors to mental health

PROJECT HOLDER: Udruga za unaprjeđenje mentalnog zdravlja Vrapčići

PROJECT IMPLEMENTATION TIME: 1.10.2022. - 31.12.2023. (15 months)

PROJECT VALUE: EUR 82,095.79

PROJECT SUMMARY:

With this project we want to strengthen the providers of psychosocial services and counselling to work with the LGBTIQ population, and through the establishment of a platform to support LGBITQ people lay the foundations for the development of content and services for this vulnerable, invisible and discriminated group in our society.

According to the European Agency for Human Rights, 60% of LGBTIQ people in Croatia felt discriminated or stigmatized because of their sexual orientation. It is a group that enjoys a worse status in society and does not have much power.

There is a large percentage of the public who are willing to discriminate against others on the

grounds of their sexual orientation. It is expected that LGBTIQ people in our society will be exposed to situations of violence and discrimination, ie a high risk of minority stress, which will have a negative impact on their quality of life and the development of permanent psychosocial difficulties.

Although there are many associations in Croatia and the LGBTIQ movement is relatively branched, in eastern Croatia (Slavonia) there is no association, movement or service that deals with the protection of LGBITQ people who are exposed to violence and discrimination in this part of Croatia. LGBTIQ people are invisible in society, they hide their identities, and with severe violence and discrimination, lose self-esteem which leads to the development of psychosocial difficulties.

PROJECT GOALS:

  1. To empower providers of psyhosocial support and counseling services to work with LGBTIQ+ people
  2. To create a protocol for dealing with LGBTIQ+ people that will have a multiplying effect
  3. Sensitise the general public about the problems of LGBTIQ+ people and their rights
  4. To provide psychosocial and legal support to LGBTIQ+ people

Partners:

1. FRI - Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold // The Norwegian Organisation for Sexual and Gender Diversity

2. kolekTIRV | Za prava trans, interspolnih i rodno varijantnih osoba

3. Informativno pravni centar Slavonski Brod

4. F.O.R.T.E.S.- Centar za demokratski razvoj i inkluziju The "With rainbow colors to mental health“ project benefits from a grant under the Active Citizens Fund from Iceland, Liechtenstein and Norway, through the EEA Grants.  

crossmenu