Predstavljamo projekt "Poštuj ljudska prava – gradi uključivo društvo"

14. sij 2016.

Nositeljska organizacija: Lezbijska organizacija Rijeka “LORI”
Partneri: Zagreb Pride i kolekTIRV – Udruga za promicanje i zaštitu prava trans, inter i rodno varijantnih osoba

Predstavljamo projekt "Poštuj ljudska prava – gradi uključivo društvo"

Projekt “Poštuj ljudska prava – gradi uključivo društvo” zajedno provode Lezbijska organizacija Rijeka “LORI”, Zagreb Pride i kolekTIRV. Projekt traje 18 mjeseci (od studenog 2015. do svibnja 2017. godine). U izradi plana projekta, svaka partnerska organizacija primijenila je svoja specifična znanja – iskustvo LORI u organiziranju javnih akcija, kampanja i edukacija, iskustvo Zagreb Pride-a u javnom zagovaranju i uspostavljenu suradnje s javnim institucijama, kao i kolekTIRV-ovo poznavanje trans prava, koja zahtijevaju posebnu pozornost u Hrvatskoj.

Opći cilj ovog projekta je smanjenje homofobije i transfobije, te izgradnja tolerantnog i uključivog društva u Hrvatskoj.

Posebni ciljevi uključuju 5 područja:
1. Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za zaštitu ljudskih prava;
2. Poboljšanje zaštite ljudskih prava LGBT osoba, s naglaskom na status transrodnih osoba;
3. Smanjenje homo/bi/transfobije i vršnjačkog nasilja nad LGBTI mladima u školama;
4. Osnaživanje i informiranje LGBTI zajednice;
5. Stvaranje pozitivnog i uključivog okruženja za LGBTI osobe.

Ciljne grupe:

1. Organizacije civilnog društva za zaštitu ljudskih prava (osobito LGBT); 2. relevantna ministarstva; 3. institucije za suzbijanje diskriminacije; 4. zdravstveni/e stručnjaci/kinje i Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje; 5. nastavnici/ice, stručni/e suradnici/ice i učenici/ice srednjih škola; 6. policija; 7. LGBTI populacija i 8. šira javnost.

Aktivnosti projekta grupirane su u 4 glavne skupine, od kojih se svaka odnosi na specifične ciljeve i ciljne skupine:

1. Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za zaštitu ljudskih prava
U sklopu ove komponente omogućit će se organizacijama za zaštitu prava LGBT osoba sudjelovanje na modularnom treningu o vođenju volontera/ki čime će se povećati njihov kapacitet za provođenje volonterskih programa kao i pružiti mentorstvo u istom. Također, sve partnerske organizacije bit će obučene i za provođenje treninga policijskih službenika/ica o LGBT tematici što će uvelike doprinijeti njihovoj stručnosti u provođenju edukacija.

2. Zaštita ljudskih prava LGBTI osoba i podizanje svijesti među donositeljima odluka i unutar šire javnosti
Ovaj dio obuhvaća niz aktivnosti s ciljem senzibiliziranja i informiranja javnosti kao npr. nacionalnu kampanju, panel rasprave u 7 gradova te okrugli stol sa stručnjacima/kinjama i predstavnicima/icama institucija za suzbijanje diskriminacije, ministarstava i sl. na temu prava transrodnih i rodno varijantnih osoba.
Provest će se i dvije edukacije stručnjaka/kinja: trodnevni seminar za psihologe/ginje i psihijatre/ice te trening policijskih službenika/ica u Zagrebu i Rijeci. Osim ovih javnih događanja, projekt obuhvaća i praćenje i izvješćivanje o provedbi Zakona o Životnom partnerstvu, nadzor i praćenje pravnih postupaka i zagovaranje poboljšanja pravnih i medicinskih propisa vezanih uz trans osobe, istraživanje o postupku pravnog priznanja roda, izradu preporuka vezano uz pravno priznanje roda te izradu samog nacrta Zakona o rodnom identitetu.

3. Suzbijanje homo/bi/transfobije u školama
Suzbijanju homo/bi/transfobije u školama doprinijet će se na nekoliko načina, radeći s različitim korisnicima/icama u sustavu obrazovanja. Održat će se predavanja za učenike/ice srednjih škola u Rijeci te održati seminar za nastavnike/ice i stručne suradnike/ice u školama koji će se baviti LGBT problematikom i homo/bi/transfobijom u obrazovanju. Također, školsko osoblje će se infomirati o Smjernicama za suzbijanje homofobije i transfobije te vršnjačkog nasilja na osnovi spolne orijentacije i rodnog identiteta u školama te će projekt obuhvatiti i zagovaračke aktivnosti vezano uz ovu temu. Kroz osnivanje grupe podrške u školama u Zagrebu i Rijeci osigurat će se i podrška za same LGBT učenike/ice.

4. Osnaživanje LGBTIQ zajednice te pružanje psihosocijalne i pravne podrške LGBTIQ osobama
Niz aktivnosti doprinijet će osnaživanju i informiranju same LGBT zajednice u Hrvatskoj – radionice za LGBTIQ zajednicu, psihološko i peer savjetovanje, grupe podrške za TIRV (trans*, inter* i rodno varijantne) osobe te pružanje pravne podrške i zastupanja. Sve ove aktivnosti bit će dostupne u Rijeci i Zagrebu. Također, bit će izrađene i Smjernice o životnom partnerstvu i istospolnim obiteljima.

Projekt „Poštuj ljudska prava - gradi uključivo društvo“ je vrijedan 143.383,00 Eura, a 90% vrijednosti projekta financirano je od strane Europske unije te sufinancirano od strane Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Projekt “Poštuj ljudska prava – gradi uključivo društvo“ – Komponenta I IPA 2012 pretpristupnog programa – Pomoć u tranziciji i izgradnja institucija, područje: Jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za osiguravanje djelotvorne provedbe standarda EU u ostvarenju ljudskih prava.

*******

Respect Human Rights – Build an Inclusive Society

Project Coordinator: Lesbian Organisation Rijeka – LORI
Partners: Zagreb Pride and kolekTIRV – Association for promoting and protecting the rights of trans, inter and gender variant persons

image-d3175cf8938034f3b427141cf3ddfc1afe35b2c864018a24ac6536bd3f3457ff-V-02

„Respect Human Rights – Build Inclusive Society“ is a project mutually conducted by Lesbian Organization Rijeka LORI, Zagreb Pride and kolekTIRV. The project lasts for 18 months (from November 2015 until May 2017) and it is financed by European Union. In developing the project plan, each partner’s specific expertise has been applied – LORI’s experience in organizing public actions, campaigns and education, Zagreb Pride’s experience in public advocacy and established cooperation with public institutions, as well as kolekTIRV’s knowledge of trans rights which at the moment require special consideration in Croatia.

Overall objective of this project is decreasing homophobia and transphobia and building a tolerant and inclusive society in Croatia.

Specific objectives include 5 areas:
1. Strengthening the capacities of CSOs for protection of human rights;
2. Improving protection of human rights of LGBT persons, with emphasis on status of transgender persons;
3. Reducing homo/bi/transphobia and peer violence against LGBTI youth in schools;
4. Empowering and informing LGBTI community;
5. Creating a positive and accepting environment for LGBTI persons

Target groups:
1. CSOs for protection of human rights (especially LGBT); 2. Relevant ministries; 3. Equality Bodies; 4. Health care professionals and Croatian Health Insurance Fund; 5. Secondary school professionals and students; 6. Police; 7. LGBTI population and 8. General public

Activities in this project are structured in 4 clusters, each reflecting specific objectives and target groups:
1. Capacity building of CSOs for protection of human rights
Activities within this cluster will enable activists from organisations for protection of human rights to participate in modular training programme on Volunteer management and coordination, which will increase their capacities and provide mentorship in conducting volunteer programmes. Also, all partner organisations will be educated and trained in conducting trainings for police officers on LGBT topics, which will greatly contribute to their competence in that field.

2. Protection of human rights of LGBTI persons and awareness-raising among decision makers and general public
This cluster covers several activities with aim to sensitize and inform general public, such as: national campaign for raising awareness and visibility, panel discussions in 7 towns in Croatia and round table with representatives of Equality Bodies, ministries, Parliament, CSOs and experts on rights of transgender and gender variant persons.
Moreover, this cluster also includes three-day seminar for psychologists and psychiatrists and trainings for police officers.
Besides these public events, the project also includes monitoring and reporting on the implementation of Life Partnership Act, monitoring of legal procedures and advocating for improvement of legal and medical regulations regarding trans persons, research on legal gender recognition procedure, creation of Recommendations for legal gender recognition legislation and creation of Gender Identity Bill draft.

3. Reducing homo/bi/transphobia in schools
This project will contribute to reducing homo/bi/transphobia in schools in several ways and while working with different beneficiaries within the education system. 4 lectures for secondary school students and a seminar for teachers and school professionals will be held. Topics of these activities are LGBT and homo/bi/transphobia within school environment.
School professionals will be too informed on Guidelines for prevention and combating homo/bi/transphobia in schools in Croatia and the project also includes advocacy activities on the same topic. By establishing peer support groups in Zagreb and Rijeka support for LGBT students will be provided.

4. Empowering and providing psychosocial and legal support to LGBTIQ community
Activities within this cluster will contribute to empowering and informing LGBT community in Croatia - through workshops for LGBT community, psychological and peer counselling, support groups for TIGV persons and providing legal support and representation. All these activities will be available in Rijeka and Zagreb. Also, Guidelines on Life partnership and same-sex families will be created within this project.

Project “Respect Human Rights - Build Inclusive Society” is worth 143.383,00 €, of which 90% is funded by European Union and co-funded by Office for Cooperation with NGOs, Government of the Republic of Croatia.

 

Project “Respect Human Rights – Build Inclusive Society“ – National Programme for Croatia under the IPA – Transition Assistance and Institution Building Component for 2012; Building Capacities of CSOs for Ensuring Effective Implementation of the EU Standards in the Enforcement of Human Rights.

Predstavljamo projekt "Poštuj ljudska prava – gradi uključivo društvo"Projekt provodi
Udruga LORI
www.lori.hr
Predstavljamo projekt "Poštuj ljudska prava – gradi uključivo društvo"Projektni partner
Zagreb Pride
www.zagreb-pride.net
Predstavljamo projekt "Poštuj ljudska prava – gradi uključivo društvo"Projektni partner
kolekTIRV
www.kolektirv.hr
eu-flag
Projekt financira
Europska unija
ec.europa.eu/croatia/
Predstavljamo projekt "Poštuj ljudska prava – gradi uključivo društvo" Projekt sufinancira
udruge.gov.hr
crossmenu