Povijesna prekretnica za prava interspolnih osoba: Europski parlament usvojio je značajnu rezoluciju o pravima interspolnih osoba

14. velj 2019.

***Povijesna prekretnica za prava interspolnih osoba: Europski parlament usvojio je značajnu rezoluciju o pravima interspolnih osoba ***

Danas su u Europskom parlamentu usvojene smjernice Rezolucije Europskog parlamenta o pravima interspolnih osoba kojima se snažno osuđuju zahvati i operacije „normalizacije spola”, pozdravlja zakone kojima se zabranjuju takve operacije i potiče druge države članice da donesu slične zakone što je prije moguće, potiče rad na osiguranju tjelesnog integriteta, autonomije i samoodređenja, naglašava važnost fleksibilnog postupka registracije prilikom rođenja, promjene rodnih oznaka i imena na rodnim listovima i osobnim ispravama (uključujući mogućnost rodno neutralnih imena) te osuđuje diskriminaciju.

Mi, kolekTIRV – Udruga za promicanje i zaštitu transrodnih, interspolnih i rodno varijantnih osoba, zahtjevamo od Vlade Republike Hrvatske da uskladi zakonodavne okvire u skladu sa smjernicama Rezolucije Europskog parlamenta o pravima interspolnih osoba uzimajući u obzir sve navedene stavke te na taj način poštuje europske standarde zaštite ljudskih prava i zaštite prava djece.

O iskustvima interspolnih osoba u Hrvatskoj ne postoji mnogo informacija.

Međunarodne organizacije za ljudska prava interspolnih osoba poput OII-Europe ukazuju na to da su inter osobe često izložene prisilnim medicinskim intervencijama poput institucionaliziranog genitalnog sakaćenja bez njihovog znanja i pristanka (budući da se vrši nad bebama, djecom i mladima koji ne mogu dati informirani pristanak).

Ovakve prakse su prisutne diljem svijeta, a prema nekim iskustvima odraslih interspolnih osoba za koje postoje saznanja da su u djetinjstvu podvrgnuta takvim postupcima, nije nerazumno zaključiti da ovakva iskustva nisu iznimke, te da se takvi postupci prakticiraju i u Hrvatskoj.

Ono što je svjetska preporuka međunarodnih stručnjaka_inja za ljudska prava interspolnih osoba, je da se eksplicitno zabrane svi takvi neopravdani, nasilni postupci, kao i da se o inter temama provode edukacije, te da se pruža podrška za interspolne osobe i njihove obitelji...

O stigmi, sramu, opresiji i marginalizaciji inter populacije u Hrvatskoj govori i činjenica da se interspolne osobe do nedavno nisu organizirale i okupljale u Hrvatskoj.

Stoga pozdravljamo donošenje ovih smjernica i vjerujemo da će vladajući postupiti u skladu s istima.

Smjernice Rezolucije Europskog parlamenta o pravima interspolnih osoba

  • snažno se osuđuje zahvate i operacije „normalizacije spola”; pozdravlja zakone kojima se zabranjuju takve operacije i potiče druge države članice da donesu slične zakone što je prije moguće;
  • naglašava da je interspolnoj djeci i interspolnim osobama s invaliditetom te njihovim roditeljima ili skrbnicima_ama potrebno pružiti odgovarajuće savjetovanje i potporu te ih u potpunosti informirati o posljedicama zahvata „normalizacije” spola;
  • poziva Komisiju i države članice da pruže potporu organizacijama koje rade na uklanjanju stigmatizacije interspolnih osoba te da povećaju sredstva namijenjena organizacijama civilnog društva za interspolne osobe
  • poziva države članice da interspolnim osobama omoguće bolji pristup vlastitoj zdravstvenoj dokumentaciji i da se pobrinu za to da nitko u djetinjstvu ne bude podvrgnut nepotrebnom medicinskom ili kirurškom zahvatu, čime će se osigurati tjelesni integritet, autonomija i samoodređenje dotične djece;
  • smatra da patologizacija interspolnih odstupanja ugrožava puno uživanje prava interspolnih osoba na najviši mogući zdravstveni standard, kako je utvrđeno u Konvenciji UN-a o pravima djeteta; poziva države članice da zajamče depatologizaciju interspolnih osoba;
  • pozdravlja depatologizaciju, iako djelomičnu, transrodnog identiteta u jedanaestoj reviziji međunarodne klasifikacije bolesti (ICD-11); međutim, napominje da kategorija „rodne nekompatibilnosti” u djetinjstvu patologizira ponašanje u djetinjstvu koje nije u skladu sa spolnim normama; stoga poziva države članice da tu kategoriju uklone iz jedanaeste revizije međunarodne klasifikacije bolesti i da buduća revizija međunarodne klasifikacije bolesti bude u skladu s njihovim nacionalnim zdravstvenim sustavima;

Vezano za osobne isprave, rezolucija naglašava važnost fleksibilnog postupka registracije prilikom rođenja; pozdravlja zakone koji su usvojeni u nekim državama članicama i kojima se dopušta pravno priznavanje roda na temelju samoodređenja; potiče druge države članice da usvoje slično zakonodavstvo, uključujući fleksibilne postupke za promjenu rodnih oznaka, ako se te oznake i dalje budu bilježile, te imena na rodnim listovima i osobnim ispravama (uključujući mogućnost rodno neutralnih imena);

Također strogo osuđuje diskriminaciju te izražava žaljenje zbog činjenice da se spolna obilježja ne priznaju kao osnova za diskriminaciju u cijelom EU-u i iz tog razloga ističe važnost tog kriterija kako bi se interspolnim osobama osigurao pristup pravosuđu;

  • poziva Komisiju da poboljša razmjenu dobrih praksi u tom području; poziva države članice da usvoje potrebne zakone kako bi se zajamčila primjerena zaštita, poštovanje i promicanje temeljnih prava interspolnih osoba, uključujući prava interspolne djece, te potpuna zaštita od diskriminacije;
  • poziva sve relevantne dionike da istraživanja o interspolnim osobama provode iz sociološke perspektive i perspektive ljudskih prava, a ne iz medicinske perspektive;
  • poziva Komisiju da u kontekstu europskih referentnih mreža zajamči da se sredstvima EU-a ne podupiru istraživački ili medicinski projekti kojima se dodatno doprinosi kršenju ljudskih prava interspolnih osoba; poziva Komisiju i države članice da podrže i financiraju istraživanja stanja ljudskih prava interspolnih osoba;
  • poziva Komisiju da zauzme cjelovit pristup temeljen na pravima interspolnih osoba i da na bolji način koordinira rad Glavne uprave za pravosuđe i zaštitu potrošača, Glavne uprave za obrazovanje, mlade, sport i kulturu i Glavne uprave za zdravlje i sigurnost hrane kako bi se osigurale dosljedne politike i programi podrške za interspolne osobe, uključujući osposobljavanje državnih službenika i medicinskog osoblja i na jačanje interspolne dimenzije u svojem višegodišnjem popisu mjera u korist pripadnika skupine LGBTI za tekuće razdoblje te da odmah počne pripremati obnovu te strategije za sljedeće višegodišnje razdoblje (2019. – 2024.) te da olakša razmjenu najboljih praksi među državama članicama u pogledu zaštite ljudskih prava i tjelesnog integriteta interspolnih osoba

 

Povijesna prekretnica za prava interspolnih osoba: Europski parlament usvojio je značajnu rezoluciju o pravima interspolnih osoba

crossmenu