Politika privatnosti

Udruga kolekTIRV, sa sjedištem u Zagrebu i poslovnom adresom u Ilica 139, OIB: 90861994030 (dalje u tekstu: „Udruga“) odlučna je i predana u provođenju zaštite Vaše privatnosti i osobnih podataka prilikom njihove obrade. Ova Politika Privatnosti objašnjava način na koji prikupljamo i koristimo Vaše osobne podatke u svrhu ispunjavanja naših zakonskih obveza, zasnivanja i ostvarivanja prava i obveza iz ugovornog odnosa te Vaša prava i mogućnosti koje imate u tom pogledu.

Tko je odgovoran za sigurnost prikupljenih osobnih podataka

Udruga je odgovorna za sigurnost prikupljenih osobnih podataka.

Vaše podatke će obrađivati Udruga kao voditelj obrade i ujedno stranka – izvršitelj temeljem pravnog posla sklopljenog s Vama. U cilju zaštite osobnih podataka, omogućavanja njihove obrade te izvršavanja Vaših prava kao ispitanika čiji se osobni podaci obrađuju, osobni podaci mogu biti ustupljeni fizičkim i pravnim osobama s kojima surađujemo temeljem naših ugovornih ili zakonskih obveza (npr. porezni savjetnici, računovodstveni servis, odvjetnički uredi, nadležna tijela javne vlasti).

Koje osobne podatke obrađujemo

Osobni podaci koje obrađujemo mogu uključivati:

 • podatke za sklapanje ugovora te ostvarivanje i održavanje kontakta kao što su ime i prezime, adresu stanovanja, prebivalište, osobni identifikacijski broj, zanimanje-poslovna funkcija, poštansku adresu, poslovnu adresu, broj fiksnog telefona, broj faksa, broj mobilnog telefona, elektroničku poštu (e-mail), fotografije;
 • podatke koji se odnose na izdavanje faktura i procesuiranje plaćanja te provođene zakonskih obveza u odnosu na sprečavanje pranja novca i financiranje terorizma kao što su brojevi bankovnog računa, podaci kartica za platni promet i ostale odnosne informacije;
 • daljnje poslovne informacije koje su nužno potrebno u svrhu ostvarenja ugovornog odnosa ili koje su nam dobrovoljno dostavljene kao što su dane upute, specifični zahtjevi i nalozi;
 • već ranije objavljene informacije koje prikupljamo putem javno dostupnih registara, evidencija i očevidnika;
 • detalje o međusobnoj komunikaciji (pisana korespondencija i sl.) kao i vođenim razgovorima u opsegu nužnom za ostvarenje prava i obveza iz ugovornog odnosa.

Kako prikupljamo osobne podatke

Vaše osobne podatke prikupljamo i obrađujemo ovisno o okolnostima, uključujući:

 • kada je i ukoliko je prikupljanje osobnih podataka nužno u svrhu zasnivanja ugovornog odnosa i ostvarivanja prava i obveza iz istog;
 • kada Vi stupite u kontakt s nama neposredno ili putem elektroničkih komunikacija ili putem obrasca za kontakt koji se nalazi na našoj web stranici kolektirv.hr i/ili našim djelatnicima s ciljem zasnivanja poslovnog odnosa ili iskazivanja interesa u svrhu ostvarivanja poslovnog odnosa;
 • kada naši djelatnici stupe u kontakt s Vama ili pravnom osobom u kojoj ste dioničar, imatelj poslovnih udjela, imatelj neposrednog ili posrednog ekonomskog interesa ili obnašate odgovarajuću funkciju uključujući radni odnos, s ciljem zasnivanja poslovnog odnosa ili iskazivanja interesa u svrhu ostvarivanja poslovnog odnosa;
 • u svrhu distribucije promidžbenog materijala i reklamiranja naših proizvoda i usluga;
 • u određenim okolnostima prikupljamo i obrađujemo Vaše osobne podatke putem trećih strana. Primjerice osobne podatke možemo prikupljati od pravne osobe s kojom ste poslovno povezani, drugih pravnih osoba s kojima je Vaša pravna osoba poslovno povezana, drugih  javno dostupnih registara, evidencija i očevidnika.

Jeste li ste nam dužni dati osobne podatke

Načelno, sve osobne podatke ustupate nam dobrovoljno; u pravilu nema nikakvih negativnih ili štetnih posljedica ukoliko odlučite ne ustupiti nam Vaše osobne podatke. Određeni osobni podaci kao što su objavljivanje Vaše fotografije na intranetu/web stranici Udruge kolektirv.hr je dobrovoljno i obavlja se temeljem Vašeg pristanka-suglasnosti (privole).

Svaka dobrovoljno dana suglasnost može se povući davanjem pisane izjave u bilo kojem trenutku. Usmena izjava o uskrati suglasnosti uzet će se u obzir u slučaju da postoje opravdane okolnosti uslijed kojih nije moguće dati pisanu izjavu.

Međutim postoje okolnosti kada Udruga ne može poduzeti poslovne aktivnosti uključujući pravne radnje bez Vaših osobnih podataka, primjerice kada su osobni podaci nužni za procesuiranje Vaših uputa, zahtjeva i molbi, u svrhu zasnivanja obvezno-pravnog odnosa. U svim tim slučajevima prikupljanje i obrada Vaših osobnih podataka predstavlja uvjet za pružanje naših usluga osim u slučaju postojanja neke druge pravne osnove za njihovo prikupljanje kao što je to zakonska ili ugovorna osnova.

Svrhe u koje obrađujemo osobne podatke

Osobne podatke obrađujemo isključivo u sljedeće svrhe (“Dozvoljene svrhe“):

 • u svrhu zasnivanja ugovornog odnosa i ostvarivanja prava i obveza iz istog;
 • u svrhu marketinga, promidžbe i propagande te izrade i dostave promidžbenog materijala;
 • u svrhu upravljanja i administracije poslovnim procesima povezanim sa ispunjenjem ugovora i ostvarivanjem prava i obveza iz istog uključujući procesuiranje plaćanja, knjigovodstvene svrhe, reviziju, naplatu potraživanja i usluge podrške u svezi navedenog;
 • u svrhu usklađivanja i ispunjavanja naših zakonskih obveza kao i obveza koje mogu proizaći iz prava Europske Unije kao i prava trećih država u primjenjivoj mjeri i u opsegu i sadržaju u kojemu navedena prava ne proturječe pravu Republike Hrvatske;
 • u svrhu analize i poboljšanja naših usluga i komunikacije s Vama;
 • u svrhu zaštite sigurnosti i upravljanja pristupom u naše poslovne prostorije, IT i komunikacijski sustav, on-line platforme, Internet stranice;
 • u svrhu identificiranja osobe ovlaštene na zastupanje naših ugovornih partnera, potpisivanja narudžbi i prihvata ponuda i zaključivanja ugovornog odnosa s nama;
 • u svrhu poštivanja sudskih odluka i odluka javnopravnih tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima i ostvarivanja naših prava i na zakonu zasnovanih interesa;
 • u svrhu vođenja evidencije o statistici vezano uz naše poslovanje;
 • za svaku svrhu koja se smatra nužno potrebnom u svezi ostvarivanja nekih od naprijed naznačenih svrha.

U slučajevima u kojima ste nam dali izričitu privolu za obradu Vaših osobnih podataka, Vaše osobne podatke možemo obrađivati i u sljedeće svrhe:

 • u svrhu  ostvarivanja kontakta s Vama u pogledu proizvoda i usluga koje nudimo uključujući slanje brošura, ponuda, newsletter-a;
 • analizu tržišta i druge promotivne aktivnosti.

U svrhu komunikacije vezano uz usluge marketinga, pod uvjetom da je takva obveza propisana zakonom slati ćemo Vam samo one informacije u odnosu na koje ste dali privolu i samo toliko dugo dok privolu ne povučete. Vaše osobne podatke nećemo koristiti za poduzimanje nikakvih drugih radnji ili kreiranja profila osim u ovdje navedenim slučajevima.

Ovisno o tome u odnosu na koju Dozvoljenu svrhu obrađujemo Vaše osobne podatke, Vaše osobne podatke možemo obrađivati na sljedećim pravnim osnovama:

 • ukoliko ste dali privolu za obradu svojih osobnih podataka u jednu ili više Dozvoljenih svrha;
 • obrada je nužna za izvršavanje ugovora u kojem ste stranka ili kako bi se poduzele radnje na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora;
 • obrada je nužna radi poštovanja naših pravnih obveza;
 • obrada je nužna kako bi se zaštitili Vaši ključni interesi;
 • obrada je nužna za potrebe naših legitimnih interesa sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje u tekstu: “GDPR“) i Zakona o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka.

S kime možemo dijeliti Vaše osobne podatke

Vaše osobne podatke možemo dijeliti u sljedećim okolnostima:

Vaše osobne podatke možemo prenositi na povjerljivoj osnovi kada je to potrebno radi ispunjenja naših ugovornih obveza, za administrativne svrhe, u svrhu izdavanja računa, u svrhu dodatne zaštite Vaših osobnih podataka (sigurnosne kopije ili “back-up“), radi ostvarenja i zaštite naših na ugovoru utemeljenih prava i pravnih interesa kao i u slučaju ostalih opravdanih poslovnih svrha.

Ukoliko ste naš poslovni partner, Vaše osobne podatke možemo dijeliti sa vanjskim suradnicima kao što su primjerice odvjetnički uredi, računovodstveni servisi, porezni savjetnici, kreditni uredi i financijske institucije, poslovni subjekti s kojima je suradnja nužna radi ostvarivanja prava i obveza iz međusobnog ugovornog odnosa, agencijama za naplatu potraživanja, javnopravnim tijelima i tijelima s javnim ovlastima, kada je to potrebno u svrhu zaštite ugovornih prava i/ili zahtjeva, ili kada je to u javno-pravnom interesu odnosno kada to predstavlja zakonsku obvezu.

Vaše osobne podatke možemo dijeliti na povjerljivoj osnovi s trećim osobama u svrhu pribavljanja Vašeg mišljenja u odnosu na kvalitetu naših proizvoda i usluga kako biste nam pomogli da poboljšamo kvalitetu naših proizvoda i usluga.

Vaše osobne podatke možemo dijeliti s trećim osobama kojima smo prenijeli odnosno ustupili prava iz ugovornog odnosa s Vama.

Također smo ovlašteni naložiti trećim osobama obradu Vaših osobnih podataka u naše ime i za naš račun te sukladno našim uputama kao voditelja obrade, u kojem slučaju preuzimamo odgovornost za tajnost i sigurnost Vaših osobnih podataka. U tom slučaju Udruga ostaje u cijelosti odgovorno prema Vama za sigurnost i tajnost osobnih podataka te će koristiti sve potrebne mjere koje zahtijevaju mjerodavni propisi kako bi osigurali integritet i sigurnost Vaših osobnih podataka.

Vaše osobne podatke također možemo koristiti u statističke svrhe radi promatranja posjeta i korištenja naših mrežnih stranica s ciljem razvoja naše djelatnosti i poboljšanja kvalitete mrežnih stranica.

U ostalome Vaše osobne podatke možemo otkriti trećoj osobi isključivo ukoliko nam date privolu za takvo što neovisno je li privola sadržana u posebnom dokumentu ili predstavlja zasebnu klauzulu ugovora, ukoliko je to zakonska obveza ili obveza postupanja sukladno nalogu suda ili drugog javnopravnog tijela odnosno tijela s javnim ovlastima.

Osobni podaci trećih osoba koje nam dostavljate

Ukoliko nam dostavljate osobne podatke nekih drugih fizičkih osoba (primjerice nekoga od Vaših zaposlenika, direktora ili osobe s kojima stojite u određenom poslovnom odnosu) morate osigurati te jamčite da ste ovlašteni otkriti nam osobne podatke, da iste možemo obrađivati kao i da ih možemo bez obveze poduzimanja daljnjih radnji pribavljati, koristiti i prenositi iste sukladno uvjetima navedenima u Politici privatnosti.

Posebice morate osigurati da je druga fizička osoba upoznata sa otkrivanjem njezinih osobnih podataka nama, da je dala suglasnost za takvo otkrivanje, korištenje i prenošenje osobnih podataka kao i da je u cijelosti upoznata sa sadržajem Politike privatnosti uključujući i ne ograničavajući se na naš identitet, kontakt podatke, svrhe obrade osobnih podataka, prava u odnosu na pristup osobnim podacima, izmjenu osobnih podataka,  uvid u prikupljene osobne podatke, brisanje osobnih podataka, prijenos osobnih podataka, pravo na podnošene prigovora u odnosu na obradu osobnih podataka, kao i posljedice u slučaju kršenja naših obveza u odnosu na navedeno.

Zaštita osobnih podataka

Vaše osobne podatke štitit ćemo primjenom odgovarajućih tehničkih i organizacijsko-sigurnosnih mjera sukladno internim propisima i postupcima u odnosu na pohranu, pristup, otkrivanje i pristup osobnim podacima. Osobni podaci mogu se čuvati ju papirnatom obliku i biti pohranjeni u posebne elektroničke sustave zaštite osobnih podatka.

Prijenos osobnih podataka

U slučaju prijenosa osobnih podataka u zemlje Europske unije ili Europskog gospodarskog prostora, odnosno zemlje koje ne osiguravaju isti stupanj zaštite osobnih podataka kao što je to u Hrvatskoj, poduzet ćemo sve potrebne mjere kako bi stupanj zaštite Vaših osobnih podataka odgovarao zahtjevima Uredbe i drugih važećih propisa Republike Hrvatske.

Ovo osiguravamo između ostalog primjenom standardnih ugovornih klauzula izdanih od strane Europske Komisije (Odluka Komisije od 15. lipnja 2001. o standardnim ugovornim klauzulama za prijenos osobnih podataka u treće zemlje, u skladu s Direktivom 95/46/EZ i Odluka Komisije od 27. prosinca 2004. o izmjeni Odluke 2001/497/EZ u pogledu uvođenja alternativnog skupa standardnih ugovornih klauzula za prijenos osobnih podataka u treće zemlje). U slučaju takvog prijenosa, primatelj osobnih podataka u trećoj zemlji ili međunarodnoj organizaciji osiguravaju stupanj zaštite kako to zahtjeva Uredba. U slučaju prijenosa osobnih podataka na treće osobe Udruga će osigurati da i navedene osobe pružaju isti nivo zaštite kakav pruža Udruga.

Izmjene osobnih podataka

Ukoliko se bilo koji osobni podatak koji ste nam dostavili promijeni (npr. Vaš e-mail, adresa stanovanja i sl.) ili ukoliko steknete saznanja da raspolažemo netočnim osobnim podatkom, molimo Vas da nas o tome obavijestite slanjem elektronske pošte na slijedeću e-mail adresu: info@kolektirv.hr. Udruga nije odgovorno za bilo kakve gubitke koji bi proizlazili iz netočnih, neistinitih, manjkavih ili necjelovitih osobnih podataka koji su nam dostavljeni.

Koliko dugo čuvamo osobne podatke

Vaši osobni podaci brisat će se kada prestane razumna potreba za njihovim čuvanjem u Dozvoljene svrhe odnosno u mjeri u kojoj je to primjenjivo kada povučete privolu pod uvjetom da osobne podatke nismo dužni čuvati temeljem zakonskih obveza. U svakome slučaju Vaše osobne podatke čuvat ćemo sve dok postoji potreba za njihovim čuvanjem u svrhu realizacije prava i obveza iz sklopljenog ugovora odnosno poslovnog odnosa uključujući i potrebu prisilne naplate tražbine.

Vaša prava

Podložno uvjetima propisanim Uredbom odnosno propisima Republike Hrvatske, Vi imate: (i) pravo povući privolu (ukoliko se obrada osobnih podataka temelji na privoli, a ne postoji druga pravna osnova za to); (ii) pravo uvida u prikupljene osobne podatke; (iii) pravo pristupa i dobivanja informacija; (iv) pravo zahtijevati izdavanje preslike osobnih podataka koje čuvamo; (v) pravo zatražiti izmjenu/ispravak prikupljenih osobnih podataka ili ograničavanje obrade; (vi) pravo na brisanje osobnih podataka; (vii) pravo na prijenos prikupljenih osobnih podataka; (viii) pravo prigovora na obradu osobnih podataka. Ukoliko se odlučite za bilo što od prethodno navedenog, molimo Vas da nas kontaktirate slanje elektronske pošte na sljedeću e-mail adresu: info@kolektirv.hr.

Prilikom slanja možemo od Vas zatražiti da dokažete svoj identitet dostavljanjem valjane preslike osobnog dokumenta iz kojeg se može utvrditi Vaš identitet sa ciljem poštivanja mjerodavnih propisa i sprečavanja neovlaštenog otkrivanja osobnih podataka. Pridržavamo pravo naplatiti Vam dodatne naknade ukoliko zloupotrebljavate Vaše pravo na pristup osobnim podacima, primjerice u slučaju ulaganja opetovanih zahtjeva ili traženja dodatnih preslika dokumenata bez razumne osnove. Razmotriti ćemo sve Vaše zahtjeve i prigovore koje zaprimimo i pravovremeno odgovoriti na njih.

Ukoliko niste zadovoljni našim odgovorom, Vašu pritužbu možete uputiti na tijelo nadležno za zaštitu osobnih podataka (Agencija za zaštitu osobnih podataka, http://azop.hr/). Na Vaš zahtjev dostavit ćemo Vam ažurirane kontakt podatke tijela nadležnog za zaštitu osobnih podataka.

Izmjene Politike privatnosti

Ova Politika privatnosti sastavljena je 25. svibnja 2018.g. Pridržavamo pravo njene izmjene s vremena na vrijeme koje će odgovarati izmijenjenim postupcima i načinu obrade osobnih podataka ili promijenjenim zakonskim okolnostima. Izmjene će stupiti na snagu danom objave.

Kako nas kontaktirati

Stalo nam je do Vašeg mišljenja o našoj Politici privatnosti. Kontaktirati nas možete slanjem elektronske pošte na e-mail adresu: info@kolektirv.hr ili pisanim putem slanjem pismena na sljedeću poslovnu adresu Udruge: kolekTIRV, Ilica 139, 10 000 Zagreb.

U Zagrebu, 26. svibnja 2018.g.

Udruga kolekTIRV

crossmenu